Prayers
Angelica anya: Ima az EWTN televízióért

(Angelica anya ezt az imádságot ajánlotta fel Istennek 1981. augusztus 15-én, az EWTN katolikus televízió indulásakor)

Ó Istenünk, Menny és Föld Ura, egyedül Téged illet a dicséret, hiszen Általad jöhetett létre mindaz, amiért dolgoztunk. Add kegyesen, hogy ez az első katolikus műholdas televíziós hálózat Egyházad ragyogó szépségét hirdesse a világban. Add, hogy Fiadat, az Örök Igét dicsőítse ez a nagy mű, amely csakis a Te kezed nyomán jöhetett létre. Áldd meg a műsorokat, melyeket sugároz. Ahogyan a Te szent Igéd belőled árad, ó Atyánk, ugyanez az Ige jusson el mindazok szívéhez, aki ezt az adót nézik, vagy hallgatják. A Szentlélek töltse el, és ihlesse mindazokat az előadókat, akik műsoraiban a Te igazságodat, és Egyházad tanítását hirdetik. Töltsd el erőddel ezt a televízióadót, add, hogy általa az emberek életszentségre törekedjenek, Egyházad terjesztésén buzgólkodjanak, bátran álljanak ki az igazság, és az emberi jogok védelmében, és viseljék el türelmes lélekkel az esetleges üldöztetéseket. Atyai áldásod kísérje ezt a művet mindörökké. Ámen.

Angelica anya: Ima a családi lelkiségért
Angelica anya felajánlásával

Ó Szentháromság Egy Isten, add, hogy mindig benned éljek, osszam meg embertársaimmal a Tőled kapott kegyelmeket, és mindig barátként szóljunk egymáshoz. Szentlelked ereje töltsön el engem, hogy szívem és elmém egyesüljön veled, és add, hogy egész életünket Veled való egységben éljük le. Ennek az egységnek a szelleme töltse el a körülöttünk élő emberek lelkét is, hogy mindannyian osztozzunk Szentlelked békességszerző erejében. Add, hogy családom, közösségem, plébániám és egész nemzetem ebben a családias lelkiségben növekedjék, és élje mindennapjait. Növeld bennem ezt a lelkületet, add, hogy az egész világ megismerhesse általam, hogy Jézus az Úr, és hogy szereteted kiárad az egész emberiségre.
Ferenc pápa: Imádság az Evangelii Gaudiom-ból

Ferenc pápa felajánlásával

Szűz és Anya, Mária,
te, aki a Lélektől indítva
befogadtad az élet Igéjét
alázatos hited mélységébe,
amelyet maradéktalanul odaajándékoztál az Örökkévalónak,
segíts, hogy kimondjuk a mi „igenünket”,
most, amikor minden eddiginél jobban
meg kell szólaltatnunk Jézus örömhírét.

Te, aki beteltél Krisztus jelenlétével,
örömet vittél Keresztelő Jánosnak,
aki felujjongott anyja méhében.
Te ujjongó lélekkel énekeltél
az Úr csodálatos tetteiről.

Te, aki szilárd maradtál a kereszt alatt
rendíthetetlen hiteddel,
és megkaptad a feltámadás örömteli vigasztalását,
összegyűjtötted a tanítványokat a Lélek várásában,
hogy megszülessen az evangelizáló Egyház.

Nyerd el számunkra a feltámadottak új lelkesedését,
hogy elvigyük mindenkinek
a halált legyőző élet evangéliumát.
Adj nekünk szent bátorságot új utak kereséséhez,
hogy mindenkihez eljuthasson
a soha el nem múló szépség ajándéka.

Te, a figyelmes hallgatás és szemlélődés Szüze,
a szeretet Anyja, az örök menyegző Menyasszonya,
járj közben az Egyházért,
amelynek te a legtisztább ikonja vagy,
hogy soha be ne zárkózzon
és meg ne álljon
az ország felépítésére irányuló szenvedélyében.

Az új evangelizáció Csillaga,
segíts nekünk, hogy felragyogjunk a közösség,
a szolgálat, a lángoló és nagylelkű hit,
az igazságosság és a szegények iránti szeretet tanúságtételében,
hogy az evangélium öröme
eljusson a föld végső határáig,
és annak egyetlen peremvidéke se nélkülözze világosságát.

Az élő evangélium Anyja,
a kicsinyek örömének forrása,
könyörögj érettünk!
Ámen. Alleluja.

Joseph Mary Wolfe: Ima az EWTN csatornáért
(EWTN Családi Ima, Joseph Mary Wolfe médiamissziós erences atya felajánlásával)

Urunk Jézus Krisztus, Örök Ige, az Atyaisten Ragyogása, imádunk Téged! Hálát adunk Neked az EWTN televíziós hálózatért, amely azzal a céllal jött létre, hogy dicsőségedet hirdesse az egész világon. Használd ezt a televízióadót arra, hogy elvigye a hitet a hitetleneknek, segíts, hogy más valláshoz tartozó testvéreink általa megismerhessenek Téged, hiszen Te vagy az Út, az Igazság és az Élet. Add, hogy televíziónk hozzájáruljon a bűnösök megtéréséhez, és jobb belátásra térjenek mindazok, akik közönyösek, vagy hitünkkel szemben ellenséges érzelmeket táplálnak. Áldd meg ezt a televízióadót, hogy minden időben kegyelmed eszköze lehessen, ámen.

Assisi Szent Ferenc imája

Uram, tégy engem a békéd eszközévé,
hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölet uralkodik,
hogy a megbocsátás szellemét vigyem oda, ahol széthúzás van,
hogy harmóniát vigyek oda, ahol békétlenség van,
hogy hitet vigyek oda, ahol kételyek vannak,
hogy örömöt vigyek oda, ahol szomorúság lakik.

Uram, add meg nekem, hogy én vigasztalhassak
ahelyett, hogy engem vigasztalnának,
hogy én értsek meg másokat
ahelyett, hogy arra vágynék, engem értsenek meg,
hogy szeressek inkább, minthogy engem szeressenek.
Mert aki elfelejti magát, az találja meg,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az fölébred az örök életre.

Ámen